Инверторна техника

Инверторите са изключително важен елемент от електрическата част на фотоволтаичната централа. Тяхна основа задача е преобразуването на постояннотоковата електроенергия, генерирана от фотоволтаичните панели в променливотокова. Общата ефективност на дадена фотоволтаична система много зависи от функционалните характеристики на изпозлвания инвертор. Както при избора на фотоволтаични панели, така и при оценката на най-подходящия инвертор следва да се вземат предвид не само неговите работни характеристики, но и степента на надеждност. Общопризнат е факта, че истински рентабилна е безотказно работещата фотоволтаична централа.

Инверторите могат да бъдат класифицирани според няколко основни признака:

 • стрингови (String Inverters) и централни (Central Inverters)

  Стринговите инвертори се монтират близо до фотоволтаичните панели и по този начин се намаляват загубите в DC-частта на инсталацията. Друго тяхно предимство е, че отделните стрингове биха могли да бъдат конфигурирани с различни електрически параметри - мощност, ток и напрежение. Така ако част от централата е засенчена това се отразява само на конкретните стрингове и дава по-малко отражение върху общия добив на централата.

  От друга страна централните инвертори са по-предпочитано решение за системи, които нямат засенчвания, всички стрингове са с еднакъв наклон и електрически характеристики. Основен недостатък на решението с централен инвертор е, че при евентуална негова повреда се прекъсва изцяло работата на цялата инсталация.

 • свързани с електроразпределителната мрежа (grid-tie, grid) и несвързани (off-grid)

  При мрежово свързаните инвертори се осигурява преобразуване на постояннотокова електроенегрия към променливотокова с подходящи параметри (напрежение, честота и фаза) за включване е електропреносната мрежа.

  Off-grid инверторите са предназначени за автономни системи, които не се свързват към електропреносната мрежа, поради отдалеченост на обекта. Получената от фотоволтаичните панели електроенергия се съхранява в акумулаторни батерии и когато е необходима се извлича от тях и се преобразува до стандартните за мрежата параметри (220V/50Hz), така че да захранва електроуреди.

 • безтрансформаторни и трансформаторни

  Този тип класификация на инверторите се базира на начина на преобразуване на постояннотоковата електроенергия в променливотокова.