Административни и инвестиционни етапи при изграждане на фотоволтаична централа на покрив

Етапи при изграждане на фотоволтаична централа Извършва се от:
1 Наличие на покрив инвеститора
2 Регистрация на фирма производител на ел. енергия инвеститора
3.1* Сключване на договор за наем между собственика на покрива и производителя на ел. енергия /нотариално заверен/ инвеститора
3.2* Кадастрална извадка инвеститора
4.1* Декларация към електроразпределителното дружество удостоверяваща съгласието на наемодателя за производство на ел. енергия ЕРД
4.2* Идеен проект /прогнозен график за производство на ел. енергия и техническа информация по чл. 76 от Наредба 6 "СЕВАТЕХ" ЕООД
5 Виза за проектиране Процедури по ЗУТ
6 Искане за проучване на условията за присъединяване ЕРД
7.1* Издаване на становище /при липса на ПУП/ ЕРД
7.2* Становище от РИОСВ РИОСВ
8 Издаване на предварителен договор /при наличие на ПУП/ ЕРД
9.1* Становище от РИОКОЗ РИОКОЗ
9.2* Удостоверение за основание чл. 16, ал.1 от ЗУТ Процедури по ЗУТ
9.3* Изготвяне на прогнозна оценка на соларно-енергиен потенциал на фотоволтаичната електроцентрала "СЕВАТЕХ" ЕООД
10.1* Техническо проектиране:
  • Част  Архитектура ;
  • Част  Строителни конструкции ;
  • Част  Електро ;
  • Част  Технология ;
  • Част  Противопожарна безопасност 
"СЕВАТЕХ" ЕООД
10.2* Конструктивно заключение и обследване за земетръс /при необходимост/ "СЕВАТЕХ" ЕООД
11 Съгласуване на проекта с общината Процедури по ЗУТ
12 Строително разрешение Процедури по ЗУТ
13.1* Сключване на договор със строителен надзор инвеститора
13.2* Съгласуване на проекта с ЕРД и сключване на договор за изкупуване на ел. енергията от ЕРД ЕРД
13.3* Доставка на оборудване "СЕВАТЕХ" ЕООД
13.4* АКТ 14 [?] Процедури по ЗУТ
14 Монтаж на централата "СЕВАТЕХ" ЕООД
15 АКТ 15 [?] Процедури по ЗУТ
16 72 часови проби ЕРД
17 АКТ 16 [?] Процедури по ЗУТ
18 Сключване на договор за присъединяване с EVN ЕРД
* Етапите могат да се извършват паралелно.